INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Internacjonalizacja... cz. II

Tytuł projektu: „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”

 

Celem głównym projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.

 

Celami pośrednimi projektu są: silniejsza identyfikacja łódzkich przedsiębiorców jako dobrej marki, a tym samym poprawa wizerunku Łodzi jako miasta wspierającego sektor MŚP, działających w regionalnych inteligentnych specjalizacjach, zwiększenie wiedzy o ofercie inwestycyjnej miasta i regionu łódzkiego, budowanie przewagi konkurencyjnej nad innymi dużymi miastami w kraju, a także stymulowanie wzrostu liczby inicjatyw gospodarczych w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP, zwłaszcza start-upów.

 

Zakładanym wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego ma być liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

 

Lata realizacji projektu: 2017 – 2020

 

Budżet projektu: 5 779 503,76 PLN

 

Wysokość dofinansowania: 3 993 966,00 PLN (85% wydatków kwalifikowanych)

 

Przewidziane działania:


Planowane w ramach projektu działania obejmują realizację następujących zadań:

Zadanie 1 - Przygotowanie projektu – opracowanie studium wykonalności projektu

Zadanie 2 - Promocja gospodarcza regionu łódzkiego i miasta Łodzi w trakcie międzynarodowych targów inwestycyjnych i branżowych wydarzeń gospodarczych

Zadanie 3 - Promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego poprzez opracowanie i wydruk wydawnictw promocyjnych

Zadanie 4 - Promocja gospodarcza regionu łódzkiego i miasta Łodzi w mediach branżowych np. poprzez zamieszczanie artykułów itp.

Zadanie 5 - Promocja gospodarcza regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach wydarzeń służących nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z inwestorami, izbami gospodarczymi, podmiotami okołobiznesowymi itp.

Zadanie 6 – Promocja projektu

Zadanie 7 - Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego poprzez realizację study-tour’ów i study-press’ów

Zadanie 8 - Badanie ewaluacyjne działań podjętych w ramach projektu

 

Projekt swoim zakresem obejmuje działania promujące wszystkie specjalizacje regionalne i nisze specjalizacyjne określone w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”.

 

Projekt jest odpowiedzią na problemy wynikające z diagnozy gospodarczej regionu, szeregu badań, analiz oraz spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami.

 

Zaplanowane w ramach projektu działania mają się m.in. przyczynić do:

• wzrostu liczby inwestycji zagranicznych,

• rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego,

• zwiększenia zasięgu handlu zagranicznego, w tym MŚP,

• promowania rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej regionu,

• budowania sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej,

• tworzenia przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin,

• poprawy wizerunku miasta Łódź,

• zwiększenia lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej oraz zwiększenia międzynarodowej rangi Łodzi i regionu łódzkiego poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej.

 

Z efektu działań promocyjnych niniejszej inwestycji będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie miasta Łodzi lub w regionie łódzkim, przede wszystkim działający w regionalnych inteligentnych specjalizacjach.

 

Biuro projektu:
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-59-39
fax: +48 (42) 638-59-40
e-mail: boi@uml.lodz.pl

 

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=