INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Internacjonalizacja...

Tytuł projektu: Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

 

Celami pośrednimi projektu są:

- wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Łodzi oraz regionu w oparciu
o istniejący potencjał gospodarczy i społeczny,

- promocja łódzkich przedsiębiorców,

- stworzenie aktualnej oferty inwestycyjnej Łodzi wraz z wizytówkami łódzkich przedsiębiorców,

- promocja Łodzi jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów,

- stymulowanie internacjonalizacji łódzkich przedsiębiorstw.

 

Lata realizacji projektu: 2016 – 2019


Budżet projektu: 14 834 415,00 PLN


Wysokość dofinansowania: 10 251 425,00 PLN (85% wydatków kwalifikowanych)


Przewidziane działania:

Projekt w swoim zakresie obejmuje działania promujące specjalizacje regionalne, określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, w szczególności poprzez zastosowanie preferencji do udziału w projekcie przedsiębiorców działających
w regionalnych inteligentnych branżach.

W ramach projektu zostaną wykonane zadania polegające na:

- organizacji i udziale w targach inwestycyjnych oraz wydarzeniach branżowych
o charakterze międzynarodowym;

- organizacji i udziale w zagranicznych misjach gospodarczych;

- realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej.

 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającym poziomem wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej łódzkich przedsiębiorstw, szczególnie
z sektora MŚP, niezadawalającego poziomu wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej Łodzi oraz regionu, przewadze innych dużych miast w zakresie promocji ofert gospodarczych.

Biuro projektu:
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-59-39
fax: +48 (42) 638-59-40
e-mail: boi@uml.lodz.pl

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=